ગુજરાત સચિવાલય સેવા, વર્ગ-૧

ક્રમ નંબર સેવાઓના નામ ડાઉનલોડ
અધિક સચિવ PDF file that opens in new window(229 KB)
સંયુક્ત સચિવ PDF file that opens in new window(376 KB)
નાયબ સચિવ PDF file that opens in new window(590 KB)
ઉપસચિવ​ PDF file that opens in new window(853 KB)