કાયદા અને નિયમો

Sr. No. Name of the Services Download
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂંક) નિયમો, ૧૯૭૧ PDF file that opens in new window(147 KB)
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો, ૧૯૭૧ PDF file that opens in new window(148 KB)
ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦ PDF file that opens in new window(484 KB)
ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો, ૧૯૯૦ના નિયમ-૧૫ હેઠળ કાઢવામાં આવેલી સરકારી કામકાજને લગતી સૂચનાઓ PDF file that opens in new window(228 KB)
ગુજરાત રાજય સેવા આયોગ (વિચાર વિનિમયમાંથી મુક્તિ) વિનિયમો, ૧૯૬૦ PDF file that opens in new window(21.25 KB)
ગુજરાત લોકાયુક્ત અધિનિયમ , ૧૯૮૬ PDF file that opens in new window(1.50 MB)
ગુજરાત લોકાયુક્ત નિયમો, , ૧૯૮૯ PDF file that opens in new window(1.47 MB)
ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો, ૧૯૭૧ (સરકારી ઠરાવો તથા સરક્યુલર્સ ની સાથે) PDF file that opens in new window(34.3 MB)