અરજી પત્રકો

ક્રમ. નં. અરજી પત્રકો ડાઉનલોડ
1 સી.સી.સી. પ્લસ” સ્તરની તાલીમ/ પરીક્ષા આપવા માટે નોંધણી કરાવવાનું ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (105 KB)
2 ફોર્મ નં.૧ મકાન બાંધકામ પેશગી મંજુર કરવા માટે ની અરજી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (861 KB)
3 ફોર્મ નં.૧૪ મકાનના બાંધકામ માટે આપવામાં આવેલી પેશગી અંગે કરી આપવાના ગીરોખતનું ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (670 KB)
4 ફોર્મ નં.૨૪ મકાન બાંધવા માટે પેશગી અંગેના ગીરો મુક્તિ ખતનું ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (145 KB)
5 ફોર્મ નં.૧૧ (એચ.બી.એ.) કાયમી સરકારી કર્મચારી અથવા બીજા કોઇ સધ્ધર જામીને કરવાના જામીનખતનું ફોર્મ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (132 KB)
6 જે કર્મચારી નોકરી દરમિયાન મૃત્યુ પામ્યા હોય તેઓં ના પરિવાર સભ્યો માટેનું અરજી ફોર્મ. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (256 KB)
7 જે કર્મચારી નોકરી દરમિયાન મૃત્યુ પામ્યા ના આશ્રિત દ્વારા સેવા સુરક્ષિત કરવા માટે અરજી ફોર્મ. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (203 KB)