પરિપત્રો

શાખાનુ નામ વિષય
દસ્તાવેજ પ્રકાર
દસ્તાવેજ ક્રમાંક
તારીખ
  (mm/dd/yyyy)
 
ક્રમશાખાતારીખક્રમાંક વિષયડાઉનલોડ્સ
1 ખ૩ 26/11/2019 GS/2019-38/LPK/102018/1446/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all the rules made in this behalf the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating the method of Examination for recruitment to the posts of Gujarati and English Stenographer, Grade II and Grade III, class III in the departments of Secretariat, Gujarat Legislature Secretariat and other offices 03-Notification.pdf
(5 MB)
2 ગ.પ 19/11/2019 સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૯/૪૪૩૪૨૧/ગ.૫ રાજ્ય સરકાર હેઠળની તમામ જગ્યાઓ/સેવાઓના ભરતી નિયમોમા બઢતીની જોગવાઇમા સુધારો કરવા બાબત. 20-11-2019-GAD.pdf
(149 KB)
3 ખ૩ 08/11/2019 GS/2019-37/LPK/1204/3464/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the suppression of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of English Stenographer, Grade III, class III (in the secretariat and other offices) 06-Notification.pdf
(940 KB)
4 ખ૩ 08/11/2019 GS/2019-36/LPK/1204/3464/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the suppression of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of English Stenographer, Grade III, class III in the secretariat and other offices 08-Notification.pdf
(1 MB)
5 ખ૩ 08/11/2019 GS/2019-35/LPK/1204/3464/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the suppression of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of English Stenographer, Grade III, in the secretariat and other offices 05-Notification.pdf
(1 MB)
6 ખ૩ 08/11/2019 GS/2019-34/LPK/1204/3464/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the suppression of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Gjuarati Stenographer, Grade II, Class III, in the secretariat and other offices 07-Notification.pdf
(1 MB)
7 ખ૩ 07/09/2019 NVK- 102018- 1317-kh-3 Fixation of Tariff for Suites/ Guest Rooms and Allied facilities at Garvi Gujarat (New Building) at 25B Akbar Road, New Delhi. eng-07-09-2019.pdf
(2 MB)
8 ખ૩ 07/09/2019 નવક-૧૦૨૦૧૨- ૨૯૦૮- ખ- 3 નવી દિલ્હી ખાતેના ગુજરાત ભવનના રહેવાના દરોમાં સુધારો કરવા બાબત. guj-07-09-2019.pdf
(2 MB)
9 આર બ્રાન્ચ 05/08/2019 રજભ/૧૦૨૦૧૭/ ૮૫૯૮૮/ આર. નામ. રાજ્યપાલશ્રીના ગ્રુહનિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગરમાં શ્રી બી. બી. પનીકર, સેક્શન અધિકારીની કરાર આધારિત નિમણૂંક પે માઇનસ પેન્શનના ધોરણે ચાલુ રાખવા બાબત. B-B-Panikar.pdf
(1 MB)
10 આર બ્રાન્ચ 31/07/2019 રજભ/૧૦૨૦૧૫/૪૫૯૫૧૨/૨ શ્રી વી. વી. મેથ્યુ, નામ રાજ્યપાલશ્રીના અગ્ર રહસ્ય સચિવ, રાજભવન, ગાંધીનગરને કરાર આધારિત પુન:નિમણુંક આપવા બાબત. V-V-Mathue.pdf
(1 MB)
11 ખ૩ 12/07/2019 GS/17/LPK/102019-1280/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the private secretaries (English and Gujarati Stenographers, Grade I), Class II, in the Departments of Secretariat and Other Offices (Competitive Examination) Rules, 2019 01-notification.pdf
(678 KB)
12 ખ૩ 12/07/2019 GS/18/2019/LPK/1204/736/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the private secretaries (Gujarati Stenographers, Grade I), Class II, (in the state service in the secretariat and other offices) Recruitment Rules, 2010 04-Notification.pdf
(2 MB)
13 ખ૩ 13/06/2019 GS/14/LPK/102019-KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of all the rules made in this behalf the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for refulating the method of examination for recruitment to the post of Private secretaries (English and Gujarati) Stenographers, Grade I), Class II, in the Departments of Secretariat and Other Offices 02-notification.pdf
(7 MB)
14 12/06/2019 ખહલ-૧૦૨૦૧૯-૦૧૮૧-ક વયનિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણૂંક પામેલ વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓ માટે હવે વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ ” ઓનલાઈન “ કરવા બાબત. PAR-12-6-19.pdf
(174 KB)
15 ઇન્ક્વાયરી સેલ 18/05/2019 ડીપીઇ-૧૦૯૩-૧૩૭૦(૯૩)ભાગ-૧-ત.એ. તકેદારી આયોગની ભલામણ અન્વયે હાથ ધરવામાં આવેલ ખાતાકીય તપાસના પ્રકરણો અન્વયે તકેદારી આયોગનો બીજા તબકકા નો પરામર્શ કરવા બાબત. vc-2nd-consultation-cir-1522019.pdf
(118 KB)
16 04/05/2019 APK-10-2019-216091-L Capital Grant order of TASP for month of April to July-2019. Grant-order-TASP-Captial.pdf
(1003 KB)
17 03/05/2019 APK-10-2019-239382-l Capital Grant order of SCSP for April-2019 to July-2019 under District planning Grant-order-Capital-SCSP.pdf
(1 MB)
18 12/04/2019 એપીકે- ૧૦ - ૨૦૧૯- ૨૦૬૪૧૦ - લ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના લેખાનુદાન અંદાજપત્રમાંથી એપ્રિલ-૨૦૧૯ થી જૂલાઇ-૨૦૧૯ના ચાર માસ માટેની મૂડી ગ્રાન્ટ ફાળવવા અંગે. capital-Order-April-July-19.pdf
(1 MB)
19 09/04/2019 APK-10-2019-206181-L Revenue grant allocation order for april-2019 to july-2019 Grant-order-Revenue-April-to-July-2019.pdf
(1 MB)
20 08/03/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૨૮૭૪૭-લ March-2019 SCSP-Grant order 01-March-2019-SCSP-Grant-order.pdf
(1 MB)
21 01/03/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૨૮૭૩૭-લ March-2019 TASP Grant order 02-March-2019-TASP-Grant-order.pdf
(897 KB)
22 28/02/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૨૮૭૪૨-લ Capital grant order(2)-March-2019 Capital-grant-order-2-March-2019.pdf
(2 MB)
23 28/02/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૧-લ૩૩૯૭-લ Revenue Grant order March-2019 Revenue-Grant-order-March-2019.pdf
(2 MB)
24 19/02/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૨૮૭૪૨-લ Capital Grant order(1)-March-19 Capital-Grant-order-1-March-19.pdf
(827 KB)
25 વેલ્ફેર 14/02/2019 એએસટી-૧૦૨૦૧૯-૧૪૦૦-કલ્‍યાણ અખિલ ભારતીય મુલ્‍કી સેવા રમતગમત સ્‍પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦માં ભાગ લેવા ખેલાડીઓની પસંદગી બાબત. 1bhv.pdf
(294 KB)
12345678