પરિપત્રો

શાખાનુ નામ વિષય
દસ્તાવેજ પ્રકાર
દસ્તાવેજ ક્રમાંક
તારીખ
  (mm/dd/yyyy)
 
ક્રમશાખાતારીખક્રમાંક વિષયડાઉનલોડ્સ
1 વેલ્ફેર 21/05/2020 અવસ-૧૦૨૦૨૦-૨૦૨૪-કલ્યાણ સચિવાલયના વિભાગો। વિધાનસભા સચિવાલયમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ । કર્મચારીઓ માટે આંતર વિભાગીય રમત ગમત સ્પર્ધાઓ બાબત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ Inter-Department-Paripatr-2020-21.pdf
(289 KB)
2 19/05/2020 પરચ-૧૦૨૦૨૦-૫૦૧-ટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત Circular-19-05-2020.pdf
(2 MB)
3 11/05/2020 ખહલ-૧૦૨૦૨૦-૨૪૯-ક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦નાં વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલનાં વિવિધ તબક્કાઓ પૂર્ણ કરવા માટેની નિયત સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત. 02-PAR-11-05-2020.pdf
(2 MB)
4 04/05/2020 પરચ-૧૦૨૦૨૦-૫૦૧-ટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. Circular-04052020.pdf
(2 MB)
5 02/05/2020 પરચ-૧૦૨૦૨૦-૫૦૧-ટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. COVID-19ના સંક્રમણની શૃંખલા તોડવા માટે “આરોગ્ય સેતુ” એપનો અસરકારક ઉપયોગ કરવા બાબત. 02-Circular-Dated-27-4-2020.PDF
(637 KB)
6 27/04/2020 પરચ-૧૦૨૦૨૦-૫૦૧-ટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. 02-Circular-Dated-27-4-2020.PDF
(637 KB)
7 22/04/2020 પરચ-૧૦૨૦૨૦-૫૮૩-ટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને ધ્યાને લઇ, લોકડાઉન ૨.૦ દરમ્યાન દિવ્યાંગોને ફરજ પર આવવામાંથી મુક્તિ બાબત. 03-Circular-Dated-22-04-2020.pdf
(584 KB)
8 16/04/2020 પરચ-૧૦૨૦૨૦-૫૦૧-ટ નોવેલ કોરોના વાઇરસ (COVID-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબત. 04-Covid-19-circular-dt-16-4-20.pdf
(668 KB)
9 01/04/2020 ખહલ-૧૦૨૦૨૦-૨૪૯-ક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નાં વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલનાં વિવિધ તબક્કાઓ પૂર્ણ કરવા માટેની નિયત સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત. 01-04-2020-Circular.pdf
(2 MB)
10 01/04/2020 ખહલ-૧૦૨૦૨૦-૨૪૯-ક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦નાં વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલનાં વિવિધ તબક્કાઓ પૂર્ણ કરવા માટેની નિયત સમયમર્યાદા લંબાવવા બાબત. 01-PAR-01-04-2020.pdf
(2 MB)
11 18/03/2020 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૦૬૪૧૦-લ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના સુધારેલ અંદાજપત્ર અન્વયે માર્ચ-૨૦ ના માસ માટેની મૂડી ગ્રાન્ટ ફાળવવા અંગે. 01-Capital-Grant order-March-2020.pdf
(1 MB)
12 11/03/2020 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૧૬૦૯૧-લ ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના (TASP)માટે માર્ચ-૨૦૨૦ના માસની જિલ્લા વિકેન્દ્રિત આયોજનની ગ્રાન્ટ ફાળવણી. 03-TASP-Grant-order-March-20.pdf
(1 MB)
13 વેલ્ફેર 26/02/2020 એએસટી-૧૦૨૦૧૯-૧૪૦૦(૧)-કલ્યાણ અખિલ ભારતીય મુલ્કી સેવા રમત ગમત સ્પર્ધા, ૨૦૨૦-૨૧માં ભાગ લેવા ખેલાડીઓની પસંદગી બાબત. welfare-26-02-2020.pdf
(1 MB)
14 કેબિનેટ યુનિટ 19/02/2020 મપબ-૧૦-૨૦૨૦-૧૨૯-કેયુ મંત્રી મંડળ/ કેબિનેટ સમક્ષ રજૂ કરવાની બાબતો અંગે સૂચનાઓ Cabinet-Circular-19-02-2020.pdf
(624 KB)
15 ખ૩ 26/11/2019 GS/2019-38/LPK/102018/1446/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all the rules made in this behalf the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating the method of Examination for recruitment to the posts of Gujarati and English Stenographer, Grade II and Grade III, class III in the departments of Secretariat, Gujarat Legislature Secretariat and other offices 03-Notification.pdf
(5 MB)
16 ગ.પ 19/11/2019 સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૯/૪૪૩૪૨૧/ગ.૫ રાજ્ય સરકાર હેઠળની તમામ જગ્યાઓ/સેવાઓના ભરતી નિયમોમા બઢતીની જોગવાઇમા સુધારો કરવા બાબત. 20-11-2019-GAD.pdf
(149 KB)
17 ખ૩ 08/11/2019 GS/2019-37/LPK/1204/3464/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the suppression of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of English Stenographer, Grade III, class III (in the secretariat and other offices) 06-Notification.pdf
(940 KB)
18 ખ૩ 08/11/2019 GS/2019-36/LPK/1204/3464/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the suppression of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of English Stenographer, Grade III, class III in the secretariat and other offices 08-Notification.pdf
(1 MB)
19 ખ૩ 08/11/2019 GS/2019-35/LPK/1204/3464/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the suppression of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of English Stenographer, Grade III, in the secretariat and other offices 05-Notification.pdf
(1 MB)
20 ખ૩ 08/11/2019 GS/2019-34/LPK/1204/3464/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the suppression of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Gjuarati Stenographer, Grade II, Class III, in the secretariat and other offices 07-Notification.pdf
(1 MB)
21 ખ૩ 07/09/2019 NVK- 102018- 1317-kh-3 Fixation of Tariff for Suites/ Guest Rooms and Allied facilities at Garvi Gujarat (New Building) at 25B Akbar Road, New Delhi. eng-07-09-2019.pdf
(2 MB)
22 ખ૩ 07/09/2019 નવક-૧૦૨૦૧૨- ૨૯૦૮- ખ- 3 નવી દિલ્હી ખાતેના ગુજરાત ભવનના રહેવાના દરોમાં સુધારો કરવા બાબત. guj-07-09-2019.pdf
(2 MB)
23 આર બ્રાન્ચ 05/08/2019 રજભ/૧૦૨૦૧૭/ ૮૫૯૮૮/ આર. નામ. રાજ્યપાલશ્રીના ગ્રુહનિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગરમાં શ્રી બી. બી. પનીકર, સેક્શન અધિકારીની કરાર આધારિત નિમણૂંક પે માઇનસ પેન્શનના ધોરણે ચાલુ રાખવા બાબત. B-B-Panikar.pdf
(1 MB)
24 આર બ્રાન્ચ 31/07/2019 રજભ/૧૦૨૦૧૫/૪૫૯૫૧૨/૨ શ્રી વી. વી. મેથ્યુ, નામ રાજ્યપાલશ્રીના અગ્ર રહસ્ય સચિવ, રાજભવન, ગાંધીનગરને કરાર આધારિત પુન:નિમણુંક આપવા બાબત. V-V-Mathue.pdf
(1 MB)
25 ખ૩ 12/07/2019 GS/17/LPK/102019-1280/KH-3 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the private secretaries (English and Gujarati Stenographers, Grade I), Class II, in the Departments of Secretariat and Other Offices (Competitive Examination) Rules, 2019 01-notification.pdf
(678 KB)
123456789