સંપર્ક

વિભાગ સરનામું

કર્મચારી વિભાગ,
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર.

બ્લોક નં-૭ નો પ્રથમ અને ત્રીજો માળ,
બ્લોક નં- ૧ નો ૩,૪,૬,૭ અને ૮મો માળ,
સરદાર પટેલ ભવન,નવા સચિવાલય ગાંધીનગર, ગુજરાત.


સ્થાન