ખાતાકીય તપાસ માટે વિશેષ અધિકારી

ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારીની કચેરી, બ્‍લોક નં.- ૩, પ્રથમ માળ,
ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર

અનુ નં. નામ અને હોદ્દો ટેલિફોન / ફેકસ નંબર નિવાસસ્‍થાનનું સરનામું


ઓફિસ નિવાસસ્‍થાન

શ્રી અનિલ ભટ્ટ
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી (વહીવટ)
૨૩૨૫૩૩૫૨ ૦૭૯-૨૭૪૫૩૪૩૧
૯૯૭૮૪૪૧૫૨૬
ડી-૧૮, અપૂર્વ બંગલોઝ, મંગલતીર્થ પાર્ટી પ્‍લોટ પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ-૫૨
શ્રી પી. એમ. રાણીગા
પી.એ.ટુ. ખા.ત.ખા.અ.(વ.)
૨૩૨૫૩૩૫૪ ૯૪૨૬૦૩૦૮૮૩ -
શ્રી એસ.એમ.એફ. બુખારી
આઇ.એ.એસ.(નિવૃત્ત) ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી
૨૩૨૫૩૫૨૨ ૦૭૯-૨૫૮૯૬૪૦૨
૯૬૦૧૯૭૮૪૯૦
૧૦, ગોલ્‍ડન પાર્ક, બીબી તળાવ પાસે,
વટવા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦
શ્રી વી. એ. સાંઠે
આઇ.એ.એસ. નિવૃત્ત, ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી
૨૩૨૫૩૩૬૪ - ૫૨, શાંતિટાવર, માણેકબાગ હોલ પાસે,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
શ્રી યુ.સી. રાણે
આઇ.એ.એસ.(નિવૃત્ત) ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી
૨૩૨૫૪૫૨૩ ૦૭૯-૨૩૨૩૦૧૮૧ અલૌકિકા પ્‍લોટ નં. ૨૭૦/૧, સેકટર-૭/એ,
ગાંધીનગર
શ્રી એન. આર. પંડયા
આઇ.એ.એસ.(નિવૃત્ત) ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી
૨૩૨૫૩૩૫૦ ૯૪૦૯૧૭૦૫૦૨ એચ-૧/૨, યોગેશ્વર એપાર્ટમેન્‍ટ, સંતોષનગર પાર્ક પાસે,
વિજયનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
શ્રી એ. એમ. ચૌધરી
સેકશન અધિકારી
૨૩૨૫૩૫૨૦ ૯૯૭૮૫૪૪૯૨૧ પ્‍લોટ નં. ૩૫/૧, સેકટર-૩/એ,
(ન્‍યુ), ગાંધીનગર
શ્રી બી. આર. સાવલિયા
નાયબ સેકશન અધિકારી
૨૩૨૫૩૫૨૦ - ૨૦૧, આકાર એપાર્ટમેન્‍ટ, ગર્વમેન્‍ટ ટયુબવેલ પાસે,
બોપલ, અમદાવાદ-૫૮
શ્રી બી. જે. ગાવિત
પી.એ.ટુ.ખા.ત.ખા.અ.
૨૩૨૫૩૩૫૧ ૯૪૨૮૬૦૮૦૪૮ -
૧૦ શ્રી કે. એમ. ઠાકોર
કલાર્ક કમ ટાઇપીસ્‍ટ
૨૩૨૫૩૫૨૦ ૯૯૨૫૭૦૨૮૯૪ પ્‍લોટ નં. ૬૪૩/ર, સેકટર-૪/સી,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૬