સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

નવા જી.આર. ના સુધારાઓ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

ઇમેલ આઈડી: *
  
ચકાસણી કોડ: *
(Letters are not case sensitive)

સરકારી ઠરાવો

શ્રેણી પસંદ કરો
વિષય
શાખાનુ નામ
  વિગતવાર શોધ
ક્રમશાખાતારીખક્રમાંક વિષયડાઉનલોડ્સ
1 15/06/2019 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ક સાથી સોફટવેર અંતર્ગત ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષ માટે ઓન લાઈન અહેવાલ લેખનની સમયમર્યાદામાં વધારો કરવા બાબત. 15-6-19-PAR.pdf
(54 KB)
2 11/06/2019 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ હેઠળના અધિકારીએ રેફરલ બોર્ડને કરેલ અપીલ અરજીના નિકાલ અંગે. PAR-11-6-19-Referal-Board.pdf
(70 KB)
3 વેલ્ફેર 29/03/2019 અવસ-૧૦૨૦૧૯-૨૦૨૪-કલ્યાણ. સચિવાલય વિભાગો।વિધાનસભા સચિવાલયમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ / કર્મ્ચારીઓ માટે આંતર વિભાગીય રમત ગમત સ્પર્ધાઓ બાબત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦. 1.pdf
(931 KB)
4 08/03/2019 ખહલ-10-2019-31358-ક ગુજરાત સરકારના, સચિવાલય સંવર્ગ , વર્ગ -3ના કર્મચારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report) ભરવાની પ્રક્રિયા 'ઓનલાઇન' કરવા બાબત. dt-8-3-2019.pdf
(4 MB)
5 08/03/2019 ખહલ-૧૦-૨૦૧૯-૩૧૩૫૮-ક ગુજરાત સરકારના, સચિવાલય સંવર્ગ, વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report) ભરવાની પ્રક્રિયા ‘ઓન લાઇન’ કરવા બાબત. 08-03-2019-PAR-Sachivalay-Class-III.pdf
(3 MB)
6 ઇન્ક્વાયરી સેલ 01/03/2019 ચીઇએલ/૧૦૨૦૦૬/૮૪૨/ધ​-પાટૅ ફાઇલ Mobile SIM Card facility to Government Officials and Dignitaries Mobile SIM card Resolution 01-03-2019.pdf
(483 KB)
7 ગ.પ 22/02/2019 સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૬/૨૮૨૩૨૩/ગ.પ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને વયમર્યાદામાં છૂટછાટનો લાભ આપવા બાબત Tharaav.pdf
(60 KB)
8 ગ.પ 14/02/2019 સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૬/૬૦૯૪૩૫/ગ.૫ ભરતી નિયમોની દરખાસ્ત ઘડતી વખતે વિચારણામાં લેવાની બાબતો અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ. 14-02-2019-G-5.pdf
(4 MB)
9 ગ.૪ 07/02/2019 પવસ-૧૦૨૦૧૯-૨૨૩-ગ-૪ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામાતની જોગવાઈ અન્વયે નમૂનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત New-gr-2019-02-14-14-57-19.pdf
(4 MB)
10 19/09/2018 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૨૮૭૪૨-લ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાંથી ઓકટોબર-૨૦૧૮ થી ડીસેમ્‍બર-૨૦૧૮ના માસ માટે મુડી ગ્રાન્‍ટની ફાળવણી GRANT-ORDER-CAPITAL.pdf
(254 KB)
11 17/09/2018 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૧૩૩૯૭-લ સને ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાંથી ઓકટોબર ૨૦૧૮થી ડિસેમ્‍બર ૨૦૧૮ માસની મહેસુલની ગ્રાન્‍ટની ફાળવણી કરવા બાબત. GRANT-ORDER-REVENUE.pdf
(283 KB)
12 30/08/2018 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ સંદર્ભે થયેલ અપીલ અરજીના નિકાલ માટે રેફરલ બોર્ડની રચના અને તેની કાર્યપધ્ધિત નિયત કરવા બાબત. k2-14-09-2018.pdf
(70 KB)
13 30/08/2018 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ હેઠળના અધિકારીએ રેફરલ બોર્ડને કરેલ અપીલ અરજીના નિકાલ બાબત. K1-14-09-2018.pdf
(57 KB)
14 આર બ્રાન્ચ 18/08/2018 રજભ-૧૦૨૦૧૦-૬૪૬૮૧૩-આર શ્રી એમ. એમ. શેખ, માન. રાજ્યપાલશ્રીના અખબારી સચિવને રાજભવન, ગાંધીનગરમાં વય નિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણુંકની મુદત લંબાવવા બાબત. M-M-Shekh-180818.pdf
(522 KB)
15 17/05/2018 આરઇએમ-૧૦૨૦૧૮-૨૫૩૨૭૭-ગ-ર ટેકનીકલ/નોન ટેકનીકલ જગ્‍યાઓ પર સરકારી કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓને વયનિવૃત્તિ બાદ કરારના ધોરણે નિમણૂંક બાબત. New-Doc-2018-05-22.pdf
(975 KB)
16 આર બ્રાન્ચ 16/05/2018 PSC/102018/265217/R ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની કચેરીમાં એર કુલર ભાડેથી લેવા માટે મંજુરી આપવા બાબત 16-05-201813082018.pdf
(374 KB)
17 05/05/2018 પરચ/૧૦૨૦૦૫રચ/૧૦૨૦૦૫/૧૫૩૨/પાર્ટ-૩-ક Exemption from CCC exam to other Higher Computer Education degree holder employee/officer 5-5-2018.pdf
(62 KB)
18 આર બ્રાન્ચ 25/04/2018 RSK/102018/54865/R ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની કચેરીમાં કોમ્પ્યુટર બેઇઝ્‍ડ ભરતી પરીક્ષા માટે રૂ. ૦.૦૧ લાખની ટોકન જોગવાઇને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 25-4-201813082018.pdf
(498 KB)
19 આર બ્રાન્ચ 13/04/2018 રજભ-૧૦૨૦૧૭-૮૫૯૮૮-આર માન. રાજ્યપાલશ્રીના ગૃહનિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગરમાં શ્રી બી. બી. પનીકર, સેકશન અધિકારીની કરાર આધારિત નિમણુંક પે માઇનસ પેન્‍શનના ધોરણે ચાલુ રાખવા બાબત. B-B-Panikar-130418.pdf
(554 KB)
20 આર બ્રાન્ચ 05/04/2018 RSK/102018/16808/R "૨૦૫૧" જાહેર સેવા આયોગ સદર હેઠળ સને ૨૦૧૮-૧૯ માટે નવી બાબતો મંજૂર કરવા બાબત- ઓફિસ આસીસ્ટન્‍ટ 05-04-201813082018.pdf
(797 KB)
12345678910...