સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

નવા જી.આર. ના સુધારાઓ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

ઇમેલ આઈડી: *
  
ચકાસણી કોડ: *
(Letters are not case sensitive)

સરકારી ઠરાવો

શ્રેણી પસંદ કરો
વિષય
શાખાનુ નામ
  વિગતવાર શોધ
ક્રમશાખાતારીખક્રમાંક વિષયડાઉનલોડ્સ
1 11/09/2019 પરચ/ ૧૦૨૦૦૫/૧૫૩૨/ પાર્ટ-૩/ ક કોમ્પ્યુટરની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ ની પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત. 11-09-19-CCC.pdf
(565 KB)
2 ગ.પ 16/08/2019 સીએનાર/૧૦૨૦૧૭/૨૫૪૫૦૨/ગ.પ વર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફીક્સ પગારના કર્મચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. Fix-Pay-Seniority-GR-16-08-2019.pdf
(106 KB)
3 25/06/2019 રહમ-૧૦૨૦૦૯-૧૬૫૧-પાર્ટ-૧-ક ચાલુ નોકરી દરમ્યાન લાપત્તા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબત. RHM-25-06-19.pdf
(91 KB)
4 15/06/2019 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ક સાથી સોફટવેર અંતર્ગત ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષ માટે ઓન લાઈન અહેવાલ લેખનની સમયમર્યાદામાં વધારો કરવા બાબત. 15-6-19-PAR.pdf
(54 KB)
5 12/06/2019 ખહલ- ૧૦૨૦૧૯- ૦૧૮૧- ક વયનિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણૂંક પામેલ વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓ માટે હવે વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ ” ઓનલાઈન “ કરવા બાબત. PAR-12-6-19.pdf
(251 KB)
6 11/06/2019 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ હેઠળના અધિકારીએ રેફરલ બોર્ડને કરેલ અપીલ અરજીના નિકાલ અંગે. PAR-11-6-19-Referal-Board.pdf
(70 KB)
7 વેલ્ફેર 29/03/2019 અવસ-૧૦૨૦૧૯-૨૦૨૪-કલ્યાણ. સચિવાલય વિભાગો।વિધાનસભા સચિવાલયમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ / કર્મ્ચારીઓ માટે આંતર વિભાગીય રમત ગમત સ્પર્ધાઓ બાબત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦. 1.pdf
(931 KB)
8 08/03/2019 ખહલ-10-2019-31358-ક ગુજરાત સરકારના, સચિવાલય સંવર્ગ , વર્ગ -3ના કર્મચારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report) ભરવાની પ્રક્રિયા 'ઓનલાઇન' કરવા બાબત. dt-8-3-2019.pdf
(4 MB)
9 08/03/2019 ખહલ-૧૦-૨૦૧૯-૩૧૩૫૮-ક ગુજરાત સરકારના, સચિવાલય સંવર્ગ, વર્ગ-૩ના કર્મચારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (Performance Appraisal Report) ભરવાની પ્રક્રિયા ‘ઓન લાઇન’ કરવા બાબત. 08-03-2019-PAR-Sachivalay-Class-III.pdf
(3 MB)
10 ઇન્ક્વાયરી સેલ 01/03/2019 ચીઇએલ/૧૦૨૦૦૬/૮૪૨/ધ​-પાટૅ ફાઇલ Mobile SIM Card facility to Government Officials and Dignitaries Mobile SIM card Resolution 01-03-2019.pdf
(483 KB)
11 ગ.પ 22/02/2019 સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૬/૨૮૨૩૨૩/ગ.પ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને વયમર્યાદામાં છૂટછાટનો લાભ આપવા બાબત Tharaav.pdf
(60 KB)
12 ગ.પ 14/02/2019 સીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૬/૬૦૯૪૩૫/ગ.૫ ભરતી નિયમોની દરખાસ્ત ઘડતી વખતે વિચારણામાં લેવાની બાબતો અંગે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ. 14-02-2019-G-5.pdf
(4 MB)
13 ગ.૪ 07/02/2019 પવસ-૧૦૨૦૧૯-૨૨૩-ગ-૪ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામાતની જોગવાઈ અન્વયે નમૂનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત New-gr-2019-02-14-14-57-19.pdf
(4 MB)
14 19/09/2018 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૨૮૭૪૨-લ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાંથી ઓકટોબર-૨૦૧૮ થી ડીસેમ્‍બર-૨૦૧૮ના માસ માટે મુડી ગ્રાન્‍ટની ફાળવણી GRANT-ORDER-CAPITAL.pdf
(254 KB)
15 17/09/2018 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૧૩૩૯૭-લ સને ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાંથી ઓકટોબર ૨૦૧૮થી ડિસેમ્‍બર ૨૦૧૮ માસની મહેસુલની ગ્રાન્‍ટની ફાળવણી કરવા બાબત. GRANT-ORDER-REVENUE.pdf
(283 KB)
16 30/08/2018 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ સંદર્ભે થયેલ અપીલ અરજીના નિકાલ માટે રેફરલ બોર્ડની રચના અને તેની કાર્યપધ્ધિત નિયત કરવા બાબત. k2-14-09-2018.pdf
(70 KB)
17 30/08/2018 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ હેઠળના અધિકારીએ રેફરલ બોર્ડને કરેલ અપીલ અરજીના નિકાલ બાબત. K1-14-09-2018.pdf
(57 KB)
18 આર બ્રાન્ચ 18/08/2018 રજભ-૧૦૨૦૧૦-૬૪૬૮૧૩-આર શ્રી એમ. એમ. શેખ, માન. રાજ્યપાલશ્રીના અખબારી સચિવને રાજભવન, ગાંધીનગરમાં વય નિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણુંકની મુદત લંબાવવા બાબત. M-M-Shekh-180818.pdf
(522 KB)
19 17/05/2018 આરઇએમ-૧૦૨૦૧૮-૨૫૩૨૭૭-ગ-ર ટેકનીકલ/નોન ટેકનીકલ જગ્‍યાઓ પર સરકારી કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓને વયનિવૃત્તિ બાદ કરારના ધોરણે નિમણૂંક બાબત. New-Doc-2018-05-22.pdf
(975 KB)
20 આર બ્રાન્ચ 16/05/2018 PSC/102018/265217/R ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની કચેરીમાં એર કુલર ભાડેથી લેવા માટે મંજુરી આપવા બાબત 16-05-201813082018.pdf
(374 KB)
12345678910...