સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

નવા જી.આર. ના સુધારાઓ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

ઇમેલ આઈડી: *
  
ચકાસણી કોડ: *
(Letters are not case sensitive)

સરકારી ઠરાવો

શ્રેણી પસંદ કરો
વિષય
શાખાનુ નામ
  વિગતવાર શોધ
ક્રમશાખાતારીખક્રમાંક વિષયડાઉનલોડ્સ
1 ગ.૪ 26/02/2020 પવસ-૧૦૨૦૧૯-૨૨૩(૧)-ગ-૪ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામતની જોગવાઇ અન્વયે નમૂનારૂપ રોસ્ટર ક્રમાંકો નિયત કરવા બાબત. GR-26-02-2020-G4.pdf
(524 KB)
2 15/01/2020 પરચ-૧૦૨૦૧૯-યુઓ-૩૧૩-ક સરકારી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓએ ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી હસ્તકનાં સરકાર માન્ય પરીક્ષા કેન્દ્રો પરથી પાસ કરેલ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ ની ૪૦૦/૪૫૦ ગુણની પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રોને માન્યતા આપવા બાબત. GR-15-01-2020.pdf
(2 MB)
3 ગ.૪ 15/10/2019 કપઅ-૧૨૨૦૦૮-૧૬૩-ગ.૪ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગરના અધ્‍યક્ષ તથા સભ્‍યોના પગાર નિયત કરવા બાબત. 27-15102019.pdf
(104 KB)
4 09/10/2019 પરચ- ૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦- ક નેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા માટેનાકેન્દ્રોને માન્યતા આપવા બાબત. 09-10-19-CCC-Blind.pdf
(839 KB)
5 ગ.૪ 30/09/2019 GS/27/2014/ કભય/102017/87/G.4 In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Gujarat Non-Secretariat Clerk, Class III, Recruitment 28-30092019.pdf
(61 KB)
6 ઇન્ક્વાયરી સેલ 24/09/2019 ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ત.એ. સરકારી અધિકારી/ કર્મચારી સામેની ખાતાકીય તપાસના કેસોના ઝડપી નિકાલ માટે “લોક અદાલત” જેવુ તંત્ર ઉભુ કરવા બાબત. 26_24-09-2019.pdf
(670 KB)
7 11/09/2019 પરચ/ ૧૦૨૦૦૫/૧૫૩૨/ પાર્ટ-૩/ ક કોમ્પ્યુટરની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ ની પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત. 11-09-19-CCC.pdf
(565 KB)
8 09/09/2019 સીડીઆર/૧૬૨૦૦૫/૬૧૩/ત.એ./ ભાગ-૮ પ્રાથમિક તપાસ અને ખાતાકિય તપાસની કામગીરી માટે નિવ્રુત્ત સરકારી અધિકારીઓની સેવાઓ લેવા બાબત. GR-09-09-2019.pdf
(2 MB)
9 ખ૩ 07/09/2019 NVK- 102018- 1317-kh-3 Fixation of Tariff for Suites/ Guest Rooms and Allied facilities at Garvi Gujarat (New Building) at 25B Akbar Road, New Delhi. eng-07-09-2019.pdf
(2 MB)
10 ખ૩ 07/09/2019 નવક-૧૦૨૦૧૨- ૨૯૦૮- ખ- 3 નવી દિલ્હી ખાતેના ગુજરાત ભવનના રહેવાના દરોમાં સુધારો કરવા બાબત. guj-07-09-2019.pdf
(2 MB)
11 ગ.પ 16/08/2019 સીએનાર/૧૦૨૦૧૭/૨૫૪૫૦૨/ગ.પ વર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફીક્સ પગારના કર્મચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. Fix-Pay-Seniority-GR-16-08-2019.pdf
(106 KB)
12 03/08/2019 સીડીઆર/ ૧૦૯૫/ ૫૪૦/ ત-એ પ્રાથમિક તપાસ અને ખાતકિય તપાસના કેસોમાં પેનલ પરના નિવ્રુત્ત અધિકારીઓને તપાસ અધિકારી તરીકે કામગીરી માટે મહેનતાણું મંજૂર કરવા બાબત. GR-03-08-2019.pdf
(960 KB)
13 ગ.૪ 25/06/2019 પરચ-૧૦૨૦૧૯-યુ.ઓ.-૨૭-ગ.૪ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની કચેરી માટે ડેટા એન્‍ટ્રી ઓપરેટરની સેવાઓ આઉટસોર્સીંગથી લેવા બાબત. 26-25062019.pdf
(39 KB)
14 25/06/2019 રહમ-૧૦૨૦૦૯-૧૬૫૧-પાર્ટ-૧-ક ચાલુ નોકરી દરમ્યાન લાપત્તા થયેલ વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબત. RHM-25-06-19.pdf
(91 KB)
15 15/06/2019 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ક સાથી સોફટવેર અંતર્ગત ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષ માટે ઓન લાઈન અહેવાલ લેખનની સમયમર્યાદામાં વધારો કરવા બાબત. 15-6-19-PAR.pdf
(54 KB)
16 12/06/2019 ખહલ- ૧૦૨૦૧૯- ૦૧૮૧- ક વયનિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણૂંક પામેલ વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓ માટે હવે વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ ” ઓનલાઈન “ કરવા બાબત. PAR-12-6-19.pdf
(251 KB)
17 11/06/2019 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ હેઠળના અધિકારીએ રેફરલ બોર્ડને કરેલ અપીલ અરજીના નિકાલ અંગે. PAR-11-6-19-Referal-Board.pdf
(70 KB)
18 ઇન્ક્વાયરી સેલ 18/05/2019 ડીપીઇ-૧૦૯૩-૧૩૭૦(૯૩)ભાગ-૧-ત-એ તકેદારી આયોગની ભલામણ અન્વયે હાથ ધરવામાં આવેલ ખાતકીય તપાસના પ્રકરણો અન્વયે તકેદારી આયોગનો બીજા તબક્કાનો પરામર્શ કરવા બાબત. 18-05-2019.pdf
(985 KB)
19 ગ.૪ 15/05/2019 પરચ-૧૦૨૦૧૮-૩૬૭-ગ-૪ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના અંદાજપત્રમા; સમાવિષ્‍ટ ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજૂરીબાબત. 25-15052019.pdf
(60 KB)
20 વેલ્ફેર 29/03/2019 અવસ-૧૦૨૦૧૯-૨૦૨૪-કલ્યાણ. સચિવાલય વિભાગો।વિધાનસભા સચિવાલયમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ / કર્મ્ચારીઓ માટે આંતર વિભાગીય રમત ગમત સ્પર્ધાઓ બાબત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦. 1.pdf
(931 KB)
12345678910...