સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

નવા જી.આર. ના સુધારાઓ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

ઇમેલ આઈડી: *
  
ચકાસણી કોડ: *
(Letters are not case sensitive)

સરકારી ઠરાવો

શ્રેણી પસંદ કરો
વિષય
શાખાનુ નામ
  વિગતવાર શોધ
ક્રમશાખાતારીખક્રમાંક વિષયડાઉનલોડ્સ
1 ગ.પ 20/01/2018 સીએનઆર/૧૦૨૦૧૭૨૫૪૫૦૨/ગ.પ વર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફીક્સ પગારના કર્મચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. Fix Pay Seniority Final .pdf
(797 KB)
2 17/11/2017 પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-ક નેત્રહિન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા માટેના કેન્દ્રોને માન્યતા આપવા બાબત 17-11-17-ccc-5-zone.pdf
(75 KB)
3 ગ.પ 11/10/2017 પરચ/૧૦/૨૦૧૭/૫૭૬૯૮૮/ખ-૩ ૧૧ માસના કરાર આધારે નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીઓને લાભો મંજૂર કરવા બાબત 11-Months-Contractual.pdf
(320 KB)
4 ગ.૧ 29/09/2017 KHL/10/2005/2301/G.1 Cell ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૧ ના સીનીયર સ્કેલ, સિલેકશન સ્કેલ તથા એપેક્ષ સ્કેલના અધિકારીઓના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલ (PAR) લખવા અને સમીક્ષા કરવા બાબત. Tharav-no-KHL-102005-2301-G-1-CELL-DT-29-9-2017.pdf
(92 KB)
5 ગ.પ 06/09/2017 એમઆઇએસ-૧૦૨૦૧૬-૬૩૧૮૨૬-ગ.પ તાંત્રિક સંવર્ગો, વર્ગ-૩ની સીધી ભરતી માટેના ભરતી નિયમોમાં શૈક્ષણિક લાયકાત સંદર્ભે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળનો પરામર્શ કરવા બાબત BP06092017-631826.pdf
(2 MB)
6 20/07/2017 રહમ-૧૦૨૦૧૭-યુઓ-૧૦૬(૧૮૦૯૯૫)-ક કરારીય સમયગાળા દરમ્યાન અવસાન પમનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના ફીકસ પગારનાં કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબત. 20-7-2017.pdf
(91 KB)
7 14/07/2017 GS-2017-25-BRT-142014-580399-K Gujarat Enginering Services (Civil), (Class I and Class II) competitive Examination Rules, 2017 Dt. 14th Ju,y, 2017 14-7-17-eng-class-1-2.pdf
(1 MB)
8 10/07/2017 ખહલ -૧૦૨૦૧૬-૪૨૯-ક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના કામગીરી મૂલ્યાંકન અહેવાલની કામગીરી સોફટવેર અંતર્ગત ઓનલાઇન ભરવાની સમય મર્યાદા અંગે PAR-10-7-2017.pdf
(84 KB)
9 ગ.પ 05/07/2017 CRR/102015/27898/G-5 Regarding Notification of Enforcement for Head clerk Recruitment rule headclerk-Gr-05-07-2017.pdf
(54 KB)
10 ગ.પ 12/05/2017 CRR/112015/36560/G-5 સિનિયર કલાર્ક સંવર્ગના ભરતી નિયમોના અમલીકરણ અંગેની સુચનાઓ senior-clerk.pdf
(750 KB)
11 ગ.પ 12/05/2017 CRR/102015/27898/G-5 હેડ કલાર્ક ​ સંવર્ગના ભરતી નિયમોના અમલીકરણ અંગેની સુચનાઓ headclerk.pdf
(771 KB)
12 01/04/2017 પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૩-૬ કોમ્પ્યુટર ની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્૫યુટર કૌશલ્યની સીસીસી પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત. 1-4-2017.pdf
(1 MB)
13 14/03/2017 GS/2017/09/BRT/102016/1050(654823)/K In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India the governor of Gujarat hereby makes the Gujarat Administrative Service, Class I and the Gujarat Civil Service, Class I and Class II Competitive Examination Rules, 2017 14-3-2017.pdf
(1 MB)
14 09/03/2017 Gs/2017/8/BRT/102016/1050(654823)/K In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of teh constitution of India, the governor of Gujarat hereby makes the Gujarat Administrative Service, Class I and the Gujarat Civil Service (Class I and Class II), Competitive Examination Rules, 2017 9-3-2017.pdf
(737 KB)
15 ગ.૪ 07/03/2017 પવસ/૧૦૯૮/ધા.સ૮/ગ-૪ (પાટૅ-૧) અનુસૂચિત જાતિ તેમજ અનુસૂચિત જનજાતિ માટે રાજ્ય તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ સરકારી સેવામાં અનામતની ટકાવારી નવેસરથી નક્કી કરવા બાબત 38-04-12-2017.pdf
(385 KB)
16 03/02/2017 GS/2017/06/BRT/102016/1050(654823)/K Gujarat Administrative Class-I and Civil Services Class-I and II Examination rules 3-2-2017_CLASS_1-2_RULES.pdf
(703 KB)
17 20/09/2016 પરચ​-૧૦૨૦૧૬-૨૮૨-ક કમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસી પરીક્ષા પાસ કરનાર કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત. gad-gr-20092016.pdf
(1 MB)
18 ગ.પ 17/09/2016 એમઆઇએસ-૧૦-૨૦૧૫-૫૫૬૧૯૫-ગ-૫ કરાર આધારિત ફિકસ પગારથી નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીઓની બદલી-પ્રતિનિયુક્તિ અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ બાબત G5-notification.pdf
(297 KB)
19 08/09/2016 No. GS/2015-29-PHD/102015/1040/GH Modification In Public Holiday New-Doc-26.pdf
(1 MB)
20 ઇન્ક્વાયરી સેલ 30/07/2016 સીડીઆર-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬-ત.એ. ખાતાકીય તપાસની કાર્યવાહીમાં રજૂઆત અધિકારીની કામગીરી બાબત. gad-perssonal-gr-30-july-2016.pdf
(5 MB)
12345678910...