સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

નવા જી.આર. ના સુધારાઓ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

ઇમેલ આઈડી: *
  
ચકાસણી કોડ: *
(Letters are not case sensitive)

સરકારી ઠરાવો

શ્રેણી પસંદ કરો
વિષય
શાખાનુ નામ
  વિગતવાર શોધ
ક્રમશાખાતારીખક્રમાંક વિષયડાઉનલોડ્સ
1 19/09/2018 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૨૮૭૪૨-લ ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાંથી ઓકટોબર-૨૦૧૮ થી ડીસેમ્‍બર-૨૦૧૮ના માસ માટે મુડી ગ્રાન્‍ટની ફાળવણી GRANT-ORDER-CAPITAL.pdf
(254 KB)
2 17/09/2018 એપીકે-૧૦-૨૦૧૮-૨૧૩૩૯૭-લ સને ૨૦૧૮-૧૯ના અંદાજપત્રમાંથી ઓકટોબર ૨૦૧૮થી ડિસેમ્‍બર ૨૦૧૮ માસની મહેસુલની ગ્રાન્‍ટની ફાળવણી કરવા બાબત. GRANT-ORDER-REVENUE.pdf
(283 KB)
3 30/08/2018 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ સંદર્ભે થયેલ અપીલ અરજીના નિકાલ માટે રેફરલ બોર્ડની રચના અને તેની કાર્યપધ્ધિત નિયત કરવા બાબત. k2-14-09-2018.pdf
(70 KB)
4 30/08/2018 ખહલ-૧૦૨૦૧૩-૫૬૨૨૯૪-ભા-૧-ક ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક કામગીરી મૂલ્યાંકન માટે અહેવાલ હેઠળના અધિકારીએ રેફરલ બોર્ડને કરેલ અપીલ અરજીના નિકાલ બાબત. K1-14-09-2018.pdf
(57 KB)
5 આર બ્રાન્ચ 18/08/2018 રજભ-૧૦૨૦૧૦-૬૪૬૮૧૩-આર શ્રી એમ. એમ. શેખ, માન. રાજ્યપાલશ્રીના અખબારી સચિવને રાજભવન, ગાંધીનગરમાં વય નિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણુંકની મુદત લંબાવવા બાબત. M-M-Shekh-180818.pdf
(522 KB)
6 17/05/2018 આરઇએમ-૧૦૨૦૧૮-૨૫૩૨૭૭-ગ-ર ટેકનીકલ/નોન ટેકનીકલ જગ્‍યાઓ પર સરકારી કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓને વયનિવૃત્તિ બાદ કરારના ધોરણે નિમણૂંક બાબત. New-Doc-2018-05-22.pdf
(975 KB)
7 આર બ્રાન્ચ 16/05/2018 PSC/102018/265217/R ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની કચેરીમાં એર કુલર ભાડેથી લેવા માટે મંજુરી આપવા બાબત 16-05-201813082018.pdf
(374 KB)
8 05/05/2018 પરચ/૧૦૨૦૦૫રચ/૧૦૨૦૦૫/૧૫૩૨/પાર્ટ-૩-ક Exemption from CCC exam to other Higher Computer Education degree holder employee/officer 5-5-2018.pdf
(62 KB)
9 આર બ્રાન્ચ 25/04/2018 RSK/102018/54865/R ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની કચેરીમાં કોમ્પ્યુટર બેઇઝ્‍ડ ભરતી પરીક્ષા માટે રૂ. ૦.૦૧ લાખની ટોકન જોગવાઇને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 25-4-201813082018.pdf
(498 KB)
10 આર બ્રાન્ચ 13/04/2018 રજભ-૧૦૨૦૧૭-૮૫૯૮૮-આર માન. રાજ્યપાલશ્રીના ગૃહનિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગરમાં શ્રી બી. બી. પનીકર, સેકશન અધિકારીની કરાર આધારિત નિમણુંક પે માઇનસ પેન્‍શનના ધોરણે ચાલુ રાખવા બાબત. B-B-Panikar-130418.pdf
(554 KB)
11 આર બ્રાન્ચ 05/04/2018 RSK/102018/16808/R "૨૦૫૧" જાહેર સેવા આયોગ સદર હેઠળ સને ૨૦૧૮-૧૯ માટે નવી બાબતો મંજૂર કરવા બાબત- ઓફિસ આસીસ્ટન્‍ટ 05-04-201813082018.pdf
(797 KB)
12 31/03/2018 KHHL/10/2018/80792/k ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓના વાર્ષિક મૂલ્યાંકન માટે ખાનગી અહેવાલને બદલે કામગીરી મૂંલ્યાંકન અહેવાલ ( Performance Appraisal Report ) દાખલ કરવા બાબત PAR-31-3-18.pdf
(6 MB)
13 આર બ્રાન્ચ 28/03/2018 RJB/102016/412954/R રાજભવન ખાતે ડ્રાઇવરની નવી જગ્યા ઉભી કરવા બાબત 28-03-201813082018.pdf
(542 KB)
14 આર બ્રાન્ચ 23/03/2018 RSK/102018/54865/R ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની CRBT માટે મંજૂર થયેલ ગ્રાન્‍ટ પી. એલ. એ. માં જમા કરાવવા બાબત 23-03-201813082018.pdf
(437 KB)
15 આર બ્રાન્ચ 08/02/2018 RSK/102018/40099/R આયોગના મહેકમ પરની જુદી જુદી જગ્યાઓની મુદ્દત લંબાવવા બાબત 08-02-201813082018.pdf
(569 KB)
16 ગ.પ 20/01/2018 સીએનઆર/૧૦૨૦૧૭૨૫૪૫૦૨/ગ.પ વર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફીક્સ પગારના કર્મચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત. Fix Pay Seniority Final .pdf
(797 KB)
17 આર બ્રાન્ચ 01/12/2017 PRC/102017/691127/R ન્યુ ઇન્‍ડિયા વિઝન ૨૦૨૨-ઉત્‍કૃષ્ટ મોડેલ- સ્ટેટ મોડેલ ઓફ એક્સલન્‍સ તરીકે રાજભવન. 14-01-12-2017.pdf
(447 KB)
18 17/11/2017 પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-ક નેત્રહિન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની CCC/CCC+ પરીક્ષા માટેના કેન્દ્રોને માન્યતા આપવા બાબત 17-11-17-ccc-5-zone.pdf
(75 KB)
19 આર બ્રાન્ચ 02/11/2017 RSK/102015/798028/R Sanction accorded to open P.L.A. in the name of Secretary, Gujarat Public Service Commission, Gandhinagar 02-11-2017.pdf
(426 KB)
20 ગ.પ 11/10/2017 પરચ/૧૦/૨૦૧૭/૫૭૬૯૮૮/ખ-૩ ૧૧ માસના કરાર આધારે નિમણૂંક પામેલ કર્મચારીઓને લાભો મંજૂર કરવા બાબત 11-Months-Contractual.pdf
(320 KB)
12345678910...