ગુજરાત સચિવાલય સેવા વર્ગ-3

ક્રમ નં. વિગત ડાઉનલોડ
ગુજરાત સચિવાલય સેવા વર્ગ-3 (નાયબ સેક્શન અધિકારી) (8.12 MB)
ગુજરાત સચિવાલય સેવા વર્ગ-3 (ઓફીસ આસિસ્ટન્ટ) (3.82 MB)
ગુજરાત સચિવાલય સેવા વર્ગ-3 (કારકુન અને ટાઇપીસ્ટ) (1.89 MB)