હાઇ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિઓ

Sr. No. Name of the Judge Date of Birth Date of Appointment to the Gujarat High-Court Date of Retirement
01 Mr. Justice Vikram Nath 24-09-1962 10-09-2019 23-09-2024
02 Mr. Just. A. S. Dave 05-12-1957 08-10-2004 05-12-2019
03 Mr. Just. S. R. Brahmbhatt 21-02-1958 08-10-2004 21-02-2020
04 Ms. Just. H. N. Devani 27-03-1958 08-10-2004 27-03-2020
05 Mr. Just. R. M. Chhaya 12-01-1961 17-02-2011 12-01-2023
06 Mr. Just. J. B. Pardiwala 12-08-1965 17-02-2011 12-08-2027
07 Ms. Just. B. M. Trivedi 10-06-1960 17-02-2011 09-06-2022
08 Ms. Just. S. G. Gokani 26-02-1961 17-02-2011 26-02-2023
09 Mr. Just. A. J. Desai 05-07-1962 21-11-2011 05-07-2024
10 Mr. Just. N. V. Anjaria 23-3-1965 21-11-2011 23-03-2027
11 Mr. Just. Paresh Upadhyay 14-12-1960 21-11-2011 14-11-2022
12 Mr. Just. S. H. Vora 30-05-1961 12-11-2012 30-05-2023
13 Mr. Just. G. R. Udhwani 25-11-1961 12-11-2012 25-11-2023
14 Mr. Just. A. G. Uraizee 23-04-1960 04-05-2013
23-04-2022
15 Mr. Just. R. P. Dholaria 01-06-1959 04-05-2013
01-06-2021
16 Mr. Just. V. M. Pancholi 28-05-1968 01-10-2014
27-05-2030
17 Mr. Just. A. J. Shastri 14-01-1962 06-04-2016
13-01-2024
18 Mr. Just. B. A. Vaishnav 22-05-1963 06-04-2016
21-05-2025
19 Mr. Just. A. Y. Kogje 16-07-1969 06-04-2016
15-07-2031
20 Mr. Just. A. S. Supehia 31-08-1969 06-04-2016
30-08-2031
21 Mr. Just. B. N. Karia 26-05-1960 06-04-2016
25-05-2022
22 Mr. Just. U. A. Trivedi 07-10-1963 22-10-2018
06-10-2025
23 Mr. Just. A. C. Rao 01-07-1959 22-10-2018
30-06-2021
24 Mr. Just. V. B. Mayani 01-06-1958 22-10-2018
31-05-2020
25 Mr. Just. A. P. Thaker 27-12-1960 22-10-2018
26-12-2022
26 Mr. Just. V. P. Patel 01-05-1958 16-01-2019
31-05-2020
27 Mr. Just. B. D. Karia 23-12-1965 05-03-2019
22-12-2027
28 Ms. Just. S. K. Vishen 30-12-1969 05-03-2019
29-12-2031