જાહેરનામા

શાખાનુ નામ વિષય
દસ્તાવેજ પ્રકાર
દસ્તાવેજ ક્રમાંક
તારીખ
  (mm/dd/yyyy)
 
ક્રમશાખાતારીખક્રમાંક વિષયડાઉનલોડ્સ
1 ગ.પ 24/01/2020 GS/07/2020/CRR/11/2019/212532/G-5 The Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) (Amendment) Rules, 2020 Amendment-Notification-Rule-9-4-24-01-2020.pdf
(106 KB)
2 વેલ્ફેર 01/01/2020 એએસટી-૧૦૨૦૨૦-૧૪૦૦-કલ્યાણ અખિલ ભારતીય મુલ્કી સેવા રમત ગમત સ્પર્ધા, ૨૦૨૦-૨૧માં ભાગ લેવા ખેલાડીઓની પસંદગી બાબત. 07-01-2020-gad-notification.pdf
(126 KB)
3 આર બ્રાન્ચ 31/12/2019 GS/2019/41/PSC/22/2009/176270/R In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India and in supersession of all the rules made in this behalf, the governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Deputy Section Officer, Class III, in the Gujarat Public Service Commission. 01-31-12-2019.pdf
(972 KB)
4 11/12/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૧૬૦૯૧-લ ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના (TASP) માટે ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ના માસની જિલ્લા વિકેન્દ્રિત આયોજનની ગ્રાન્ટની ફાળવણી. Grant-order-Capital-TASP-Dec-to-Feb-19.pdf
(588 KB)
5 06/12/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૩૯૩૮૨-લ ૨૦૧૯-૨૦ અંદાજપત્રમાંથી અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના (SCSP) માટે ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ના માસની જિલ્લા વિકેન્દ્રિત આયોજન ગ્રાન્ટની ફાળવણી. 02-Capital-Grant-SCSP-Dec-to-Feb-19.pdf
(744 KB)
6 વેલ્ફેર 03/12/2019 અવસ-૧૦૨૦૧૯-૨૦૨૪(૧)-કલ્યાણ સચિવાલયના વિભાગો / વિધાનસભા સચિવાલયમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓ માટે આંતર વિભાગીય રમત ગમત સ્પર્ધાઓ બાબત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ Notification-2019.pdf
(60 KB)
7 30/11/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૦૬૪૧૦-લ સને ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી ડીસેમ્બર-૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ ના માસ માટેની મૂડી ગ્રાન્ટ ફાળવવા અંગે. 01-Capital-Grant-Dec-to-Feb-19.pdf
(1 MB)
8 21/11/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૦૬૧૮૧-લ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ માસની મહેસુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવા બાબત. 03-Revenue-Grant-Dec-19-to-Feb-20.pdf
(1 MB)
9 20/11/2019 GS/39/2019/BHRT/10-2014/103837/K Office Assistant, Class III, in the subordinate service of the Secretariat Departments Recruitment Rules, 2019 20-11-19-Notification-gad.pdf
(602 KB)
10 01/11/2019 GS-2019-32-KTP-102014-1509-K Gujarat Civil Services (Conditions of Service Relating to Departmental Examination)(General) (Amendment) Rules, 2019. 01-11-19.pdf
(377 KB)
11 21/10/2019 જસર/ ૧૦૨૦૧૮/ ૧૪૧૧/ ઘ Government of Gujarat is pleased to declare Wednesday, 30th October, 2019 As Hoilday for all State Government Offices in LIEU of the 9th November, 2019 being 2nd Saturday. Accordingly 9th November, 2019 second Saturday will be working day for all state government offices. 30TH-HOLIDAY.pdf
(164 KB)
12 09/10/2019 GS-2019-29-BPN-102016-001-K Deputy Section Officer, Class III and the Deputy Mamlatdar, Class III (Combined Competitive Examination) (Amendment) Rules, 2019. 09-10-19.pdf
(554 KB)
13 12/09/2019 GS/2019/26/BRT/ 102015/ 315/ K Gujarat Subordinate service, Class III (Combined Competitive Examination) (Amendment) Rules, 2019 12-09-19.pdf
(457 KB)
14 ગ.પ 23/08/2019 GS/24/2019/CRR/11/2019/443421/G-5 The Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) (Third Amendment) Rules, 2019 Final-Notification-23-08-2019.pdf
(163 KB)
15 23/08/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૧૬૦૯૧-લ સને ૨૦૧૯ – ૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના (TASP) માટે ઓગષ્ટ – ૨૧૦૯ થી નવેમ્બર – ૨૦૧૯ માસની જિલ્લા વિકેન્દ્રિત આયોજનની ગ્રાન્ટની ફાળવણી. TASP-Grant-order-August-to-November-2019.pdf
(762 KB)
16 21/08/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૩૯૩૮૨-લ ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજપત્રમાંથી અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના (SCSP) મેટ ઓગષ્ટ – ૨૦૧૯ થી નવેમ્બર – ૨૦૧૯નાં ચાર માસની જિલ્લા વિકેન્દ્રિત આયોજનની ગ્રાંટની ફાળવણી. 03-SCSP-Grant-Order-August-to-November-19.pdf
(4 MB)
17 21/08/2019 એપીકે-૧૦-૨૦૧૯-૨૩૯૩૮૨-લ ૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજપત્રમાંથી અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના (SCSP) માટે ઓગષ્ટ – ૨૧૦૯ થી નવેમ્બર – ૨૦૧૯ માસની જિલ્લા વિકેન્દ્રિત આયોજનની ગ્રાન્ટની ફાળવણી. SCSP-Grant-Order-August-to-November-19.pdf
(4 MB)
18 07/08/2019 એપીકે- ૧૦-૨૦૧૯-૨૦૬૪૧૦-લ મૂડી ગ્રાન્ટ સને ૨૦૧૯ – ૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી ઓગષ્ટ – ૨૦૧૯ થી નવેમ્બર – ૨૦૧૯ ના માસ માટેની મૂડી ગ્રાન્ટ ફાળવવા અંગે. Capital-Grant-order-august-to-november-2019.pdf
(2 MB)
19 07/08/2019 એપીકે- ૧૦-૨૦૧૯-૨૦૬૧૮૧-લ સને ૨૦૧૯ – ૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી ઓગષ્ટ – ૨૦૧૯ થી નવેમ્બર – ૨૦૧૯ માસની મહેસુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવા બાબત. Revenue-Grant-order-August-to-November-2019.pdf
(2 MB)
20 07/08/2019 એપીકે - ૧૦ - ૨૦૧૯ - ૨૦૬૪૧૦ - લ સને ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી ઓગષ્ટ -૧૯ થી નવેમ્બર – ૧૯ ના માસ માટેની મૂડી ગ્રાંટ ફાળવવા બાબત. 01-Capital-Grant-order-august-to-november-2019.pdf
(2 MB)
21 07/08/2019 એપીકે- ૧૦ -૨૦૧૯- ૨૦૬૧૮૧- લ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી ઓગષ્ટ-૨૦૧૯ થી નવેમ્બર – ૨૦૧૯ માસની મહેસુલ ગ્રાંટની ફળવણી કરવા બાબત. 02-Revenue-Grant-order-August-to-November-2019.pdf
(2 MB)
22 12/07/2019 GS/2019/20/BRT/102016/1050(654823)/K The Gujarat Administrative Service, class I, the Gujarat Civil Service (class I and class II) and the Gujarat State Municipal Chief Officers’ Service, class II Competitive Examination (Amendment) Rules, 2019 12-7-19-class-1-2.pdf
(934 KB)
23 ગ.પ 03/05/2019 GS/11/2019/CRR/11/2018/485612/G.5 The Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) (Second Amendment) Rule, 2019 2019-05-03.pdf
(102 KB)
24 09/04/2019 GS/2019/07/JSR-102019/602/GH Declaration of Public Holiday on account of General Election to Lok Sabha and by election of four assembly constituencies, 2019. Holiday-23-04-19.pdf
(590 KB)
25 ગ.પ 22/02/2019 GS/03/2019/CRR/11/2016/282323/G-5 આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને વયમર્યાદામાં છૂટછાટનો લાભ આપવા અંગેનો સુધારો Notification.pdf
(44 KB)
12345678910