પરમ સમ્માનનીય રાજ્‍યપાલશ્રી ના અગ્ર સચિવશ્રી

રાજ્‍યપાલશ્રીના સચિવની કચેરીમાં મુખ્‍યત્‍વે રાજયપાલશ્રીની બંધારણીય ફરજો અને જવાબદારીઓ સાથે સંકળાયેલી તમામ કામગીરીઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.

વધુ માહિતી માટે : rajbhavan.gujarat.gov.inબાહ્ય વેબસાઇટ કે જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે