માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી અધિકારી અધિનિયમ-ર૦૦પ ની કલમ-૪ (બી) હેઠળ નકકી કરવામાં આવેલ ૧૭ મુદ્દાઓને લગતી સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, કર્મચારી ગણ પ્રભાગની માહિતી

પ્રકરણ શ્રેણી
વિષય/મથાળું
દસ્તાવેજ પ્રકાર
Chapter No.Details/SubjectDocument
1સંગઠનની વિગતો , કાર્યો અને ફરજો Ch-1-15112019.pdf (362 KB)
2અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો Ch-2-15112019.pdf (665 KB)
3નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસારવાની કાર્ય પદ્ધતિ Ch-3-15112019.pdf (505 KB)
4કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો Ch-4-15112019.pdf (178 KB)
5સામાન્ય વહીવટ વિભાગ(ક.ગ.) પ્રભાગની વિવિધ શાખાની કામગીરી નજર સમક્ષ રાખીને ઉપયોગમા લેવાતા નિયમો/વિનિયમો Ch-5-15112019.pdf (398 KB)
6જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિ પાસેના દસ્તાવેજોનું પત્રક Ch-6-15112019.pdf (216 KB)
7નીતિ ઘડાતર અથવા વીતિના અમ અલ સમ્બન્ધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત Ch-7-15112019.pdf (117 KB)
8વિભાગના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનુ પત્રક Ch-8-15112019.pdf (175 KB)
9અધિકારીઓ કર્મચારીઓની માહિતી પુસ્તિકા Ch-9-15112019.pdf (1 MB)
10સામાન્ય વહીવટ વિભાગ(ક.ગ.પ્રભાગ)ની વિનિયમોમા જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધ્તિ સહિત દરેક અધિકારી/કર્મચારીને મળતુ માસિક Ch-10-15112019.pdf (731 KB)
11બજેટ જોગવાઈ ch-11-23092019.pdf (493 KB)
12વિભાગ ધ્વારા સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ Ch-12-15112019.pdf (106 KB)
13વિભાગ દ્રારા આપેલ રાહતો, પરમીટ કે અધિક્રૂતિ મેળવનારની વિગતો Ch-13-15112019.pdf (131 KB)
14ઉપલબ્ધ ઇલેક્ટ્રોનિક માહિતી Ch-14-15112019.pdf (168 KB)
15માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો Ch-15-15112019.pdf (162 KB)
16સામાન્ય વહીવટ વિભાગ(ક.ગ.) પ્રભાગની વિવિધ શાખાની કામગીરી નજર સમક્ષ રાખીને ઉપયોગમા લેવાતા નિયમો/વિનિયમો Ch-16-15112019.pdf (319 KB)
17અન્ય ઉપયોગી માહિતી Ch-17-15112019.pdf (68 KB)

* પ્રકરણ : ૭, ૧૨, ૧૩ અને ૧૫ સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, કર્મચારીગણ પ્રભાગને લાગુ પડતા નથી.

માહિતી અધિકારી અધિનિયમ-ર૦૦પ અંતર્ગત જાહેર માહિતી અધિકારી, મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી તથા એપેલેટ ઓથોરિટીની વિગતો તથા કલમ-૪(૧)બી હેઠળના ૧૭ મેન્યુઅલની ખાતાના વડા/તાબાની કચેરીઓ (સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ક.ગ. પ્રભાગ) ની વિગત

અ. નંબર કચેરીનું નામ માહિતી
રાજ્યપાલશ્રીના અગ્ર સચિવશ્રીની કચેરી, રાજભવન, ગાંધીનગર પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે ( 670 KB )
રાજ્યપાલશ્રીના ગૃહ નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે ( 162 KB )
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે ( 66.4 KB )
લોકાયુકતશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર PDF file that opens in new window ( 2.77 MB )
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર પેજ જુઓ
ગુજરાત મુલકી સેવા ટ્રિબ્‍યુનલ, ગાંધીનગર પેજ જુઓ
રાજ્ય ચૂંટણી પંચ, ગાંધીનગર પેજ જુઓ
ખાતાકીય તપાસના ખાસ અધિકારી, ગાંધીનગર પીડીએફ ફાઈલ જે નવી વિન્ડો માં ખુલે છે ( 3.29 MB )
ગુજરાત રાજ્ય હજ સમિતિ, ગાંધીનગર પેજ જુઓ